algemene voorwaarden

Artikel 1           Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling en/of levering van diensten.

Medewerkers:  mw G. Rosa Gastaldo en dhr V. Kool, eigenaren Food Life Advice, voedingsadvies en coaching te Lelystad.

Cliënt:   Degene aan wie advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).

De medewerkers van Food Life Advice adviseren en begeleiden de cliënt gedurende bepaalde tijd, in overeenkomst vastgesteld.

Artikel 2           Tarieven
De behandeltijd die Food Life Advice in rekening brengt, bestaat uit verschillende componenten:

  1. Los online consult per half uur: De tijd waarbij u als cliënt een online of telefonisch gesprek hebt, zonder dat je persoonlijke begeleiding ontvangt. De kosten hiervoor bedragen €45,- inclusief BTW.
  2. Losse voedingsschema’s. Cliënt ontvangt een schema te gebruiken voor 12 weken. Aangepast op de cliënt. Cliënt heeft toegang tot de besloten Facebook groep. Er is geen wekelijks email contact mogelijk.  De kosten hiervoor bedragen €65,- inclusief BTW.
  3. Twee verschillende online begeleidingsdiensten van Food Life Advice. Dit bedraagt: de tijd die Food Life Advice besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, tussentijds contact en het registreren van de gegevens. De mogelijkheden zijn als volgt:Online 1 op 1 voedingsbegeleiding 3 maanden.
    Inclusief: online intake, schema passend gemaakt op de cliënt, meest gestelde vragen, minimaal 2 keer per week contact via e-mail. Contact dient opgenomen te worden door cliënt. Prijs: €255,-  inclusief BTW. Per maand betalingen zijn mogelijk, €85,- per maand. *De kosten bedragen €85,00  per maand, gedurende  3 maanden. De betaling is 3 maanden aaneengesloten, en dient door de klant zelf te worden voldaan via de website.

3b. Online 1 op 1 voedingsbegeleiding 6 maanden.
Inclusief: online intake, schema passend gemaakt op de cliënt, meest gestelde vragen, minimaal 2 keer per week contact via e-mail. Contact dient opgenomen te worden door cliënt. Prijs: €240,-  inclusief BTW. Per maand betalingen zijn mogelijk, €80,- per maand. *De kosten bedragen €80,00  per maand, gedurende  6 maanden. De betaling is 6 maanden aaneengesloten, en dient maandelijks door de klant zelf te worden voldaan via de website.

Verlening per maand is mogelijk. Kosten bedragen €80,-per maand.

Artikel 3           Declaraties
De in artikel 3 genoemde tarieven kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

Artikel 4          Betaling / Incasso
Indien niet betaald is binnen de gestelde datum op de factuur is Food Life Advice gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend, alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering, in rekening  te brengen bij de cliënt. Hier wordt uitdrukkelijk onder verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en de gerechtelijke kosten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten,  bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00 administratiekosten.

Na aankoop van een of meerdere diensten van Food Life Advice, is het niet meer mogelijk om het aankoopbedrag om welke reden dan ook, terug te krijgen.

Artikel 6           Aansprakelijkheid
Het advies van Food Life Advice is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat is te garanderen. Food Life Advice sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door Food Life Advice verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Food Life Advice.

Artikel 7           Klachten
Bij een klacht proberen Food Life Advice en cliënt eerst samen tot een goede oplossing van de klacht te komen. Indien klachten niet onderling opgelost kunnen worden, kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen via info@foodlifeadvice.nl
Artikel 8           Informatieverstrekking
Op www.foodlifeadvice.nl worden eventuele wijzigingen betreffende de algemene voorwaarden bekend gemaakt.